Privacy verklaring

De Vereniging WOK en SOBO verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u respectievelijk terecht bij WOK Brugge via info@wokbrugge.be of bij SOBO via info@sobo.be.

De Vereniging WOK en SOBO verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (klantenadministratie, facturatie, verzenden van marketing en gepersonalisserd nieuwsbrieven).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de gevens die de klant ons bezorgd door te mailen/ reserveren via onze website of via websites van derden. E-mailadressen worden ook opgehaald door zich in te schrijven op onze nieuwsbrief via de website. Deze kan ten alle tijde worden verwijderd door de klant.

De Vereniging WOK en SOBO garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegvens. 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze niet correct of onvolledig zijn; ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6,1 met inbegrip van profilereing op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@wokbrugge.be of naar info@sobo.be.

De klant heeft het recht zich kostenloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegegevens met het oog op direct marketing.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel/ commissions@privacycommission.be

 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Vereniging WOK, Ruddershove 4, 8000 Brugge of naar SOBO, Pathoekeweg 9A7, 8000 Brugge. 

Per e-mail: stuur je vraag naar info@wokbrugge.be of naar info@sobo.be

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.